ماه: مرداد ۱۳۹۷
ارتباط موثر یعنی چه؟

ارتباط موثر یعنی چه؟

ارتباطات صحیح و موثر به چه ارتباطی گفته می شود؟ به ارتباطی گفته مشود که بین افراد برقرار و سبب دوستی بیشتر و پایدار میشود و مایلند ارتباط شان را قوی تر و صمیمی تر کنند. حتی در بعضی مواقع گسترش هم می یابد. آیا همه ارتیاط که فرد ایجاد می کند موثرند؟ لزوما هر ارتباطی که ایجاد میشود ارتباط موثر نخواهد بود. ارتباط تاثیر گذار و مثبت یعنی به طریق ممکن نظر دیگران را جلب کنیم و یا متقاعدشان کنیم. ارتباط موثر : یعنی ارتباطی که بین دو یا چند نفر با مهارت های ارتباطی درست ایجاد شود و سبب دوستی پایدار گردد و هر دو طرف ارتباط به درک ارزش ها و معیارهای ارتباطی برسند و دارای شعور […]

رسالت من

رسالت من

رسالت من در این دنیا : در این دنیای هستی که همه افراد در زندگیشان نیاز به یک سری اطلاعات و اصولی هستند تا بدرستی، حتی با وجود مشکلات زیاد مثل مریضی به طور مصداقی خودم گرفتارش هستم،شخصی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و عیر، یقینا دارای رسالتی هستند. همه آنها در تلاشند که در زندگی روزمره اشان برای رفاه خانواده شان چیزی کم نذارند.امکانات رفاهی بروز و تجهیزات بروز برای رفاه کانون گرم خانواده مثلا داشتن خانه آنچنانی در بهترین جای آب و هوایی و آخرین مدل ماشین دنیا و دیگر مطعقات.برای بدست آوردن چنین زندگی از هر طریق(حرام،حلال) می جنگند. در همین خصوص من خودم فردی را می شناسم که تا پایان سی سال خدمتش وضع زندگی خوبی نداشت بعد از […]

توسعه و بهبود فردی و گروهی

توسعه و بهبود فردی و گروهی

بهبود فردی : فعل و انفعالات و یا مجموعه فرآیندهای توقف ناپذیر در طول مسیر کار و زندگی هستند که قابلیت ها و توانمندیهای بالقوه تان را اولا به بالفعل در می آورد پس از آن بهبود و ارتقا می بخشد. البته با تلاش و کوشش خود شما از طریق مطالعات و آموزش مهارتها امکانپذیر خواهد بود و لاغیر. بهبود فردی شامل فعایت هایی است که هویت فردی را بهبود می دهد تا به حال به عبارت بهبود فردی فکر کرده اید و یا به طور دقیق به آن پرداخته اید؟ همانطور که از ظاهر امر پیداست این عبارت از دو واژه “بهبود” و “فردی” تشکیل شده و هرکدام به طور جداگانه معنایی دارد که در کنار هم یک عبارت بسیار عالی را رقم […]