ماه: بهمن ۱۳۹۷
تعارض در کار و زندگی

تعارض در کار و زندگی

معنی لغت تعارض: تعارض در کار و زندگی تعارض از نظر لغوی یعنی چه؟ معنی لغوی تعارض عبارتند از : اولین معنی لغت تعارض ناسازگاری ، معترض بودن : یعنی در جمعی قرار گرفتن و با افکار، عقاید، گفتار و رفتار جمع ناسازگار بودن و به همه اعمال جمع معترض بودن .  دومین معنی لغت تعارض مزاحم یکدیگر شدن، معترض شدن :  زمانی رقابت کردن در کار و بیزنسسی به درستی و به اصولی پایبند نباشد یقینا به این مرحله خواهند رسید که خیلی خوشایند نیست. با اشاره به تیم های ورزشی مانند فوتبال از بازیکن گرفته تا مربی و کادر فنی تیم و حتی طرفداران با توجه به نتیجه بازی هم به قضاوت و داوری داور و میزبان و از عوامل […]