ماه: بهمن ۱۳۹۸
معنای ( خانواده – Family)

معنای ( خانواده – Family)

زندگی برین
منظور اصلی
از زندگی را در مفهوم عمیق « حیات طیبه »  می یابیم. قرآن کریم در این زمینه می
فرماید:  « کسانی که موفق به عمل صالح
گردند اعم از زن و مرد و ایمان به خدای بیاورند، ما آنها را به حیات طیبه زنده می
کنیم.»